goranovo_puni_notaboja.png

GP-Bosnjak

Goranov vijenac, nagrada za poeziju ustanovljena je 1971. godine. Zami?ljena je kao krunska potvrda iznimnih opusa hrvatskoga pjesni?tva (do 1990. i pjesni?tva na jugoslavenskom kulturnom prostoru). Nagrada se sastoji od "Vijenca", rad akademskog kipara Vojina Baki?a, nov?ane nagrade i diplome. Dodjeljuje je stru?ni ?iri sastavljen od renomiranih pjesnika, kriti?ara poezije i biv?ih dobitnika te nagrade. Uru?je se na prvi dan prolje?a, 21. o?ujka u Lukovdolu, rodnom mjestu Ivana Gorana Kova?i?a.

?iri: Milo? ?ur?evi?, Zvonko Kova?, Miroslav Mi?anovi?, Cvjetko Milanja i Ivica Prtenja?a

Obrazlo?enje nagrade:
Od prve svoje zbirke pjesama (Sve ?to nam prilazi, 1969.) do najnovije (Svrhe malih stvari, 2008.), od prve knjige eseja (Pisanje i mo?, 1977.) do najnovije (?anrovske prakse hrvatske proze, 2007.), Branimir Bo?njak je u istinskom smislu reprezentant svoje, pitanja?ke, grupacije. Ponajprije je to mjestom grupacijske sinteze u sferi teorijskoga i u sferi prakti?noga uma, a ne treba zanemariti njegovu iznimnu sociokulturnu aktivnost pri ?emu je promicao ideje kulturne tolerancije i poeti?koga pluralizma. Kada smo naveli ideju grupacijske, pitanja?ke, sinteze pritom smo mislili na ?injenicu da je, na tragu francuskog poststrukturalizma kao i ?itava grupacija, proto?no i esejisti?ki razumljivo tuma?io ideju svijeta i koncept knji?evnosti, koji je uzimao kao svoju radnu hipotezu ?svijet i jezik? kao dvije strane istoga, dakle dru?tvenoga i knji?evnoga, stvarnosnoga i diskurzivnoga procesa u konstrukciji ?datosti? svijeta i kulture.
Iz navedenoga proizlazi da se ?svijet? nije mogao tuma?iti samo ?iz sebe sama?, iz ?dostatnosti? zbilje ili ?dostatnosti? dru?tvene organizacije, samodostatnosti politi?ko ? ideolo?ke ?autolegitimacije?, niti da je ?jeziku? dostajala njegova desosirovska ?tehni?nost?, ozna?itelj i psiholo?ka percepcija, ve? mu je potrebovalo dru?tveno ozna?eno. Na taj je na?in ?jezik? dobio svoju legitimaciju u ?svijetu? , a ?svijet? pak, sa svoje strane, u ?jeziku?. U tom je smislu Bo?njak pravi tuma? pitanja?ke teze o ?dru?tvenosti? knji?evnosti, i u aspektu dekonstrukcije dru?tvene (ideolo?ke) prisile, ?ime se podkopavalo politi?ko, i njegova samorazumljiva autoleigtimacija, i u smislu ?tekstualnosti? kao tehnologijskoga modaliteta transcendiranja puke zato?enosti ozna?enima, i u smislu prohodnosti komunikacije koja je operirala na ne previ?e ?zamu?enim? jezikom i bila jasno upu?ena sasvim odre?enom recipijentu.
Kao pjesnik koji je tijekom svoje pjesni?ke prakse realizirao odre?enu poetiku, Bo?njak, se kretao u okviru njim samim nazna?ena horizonta ?svijeta i jezika?. I to na taj na?in da je od ?svijeta? uzimao tro?ivu, sasvim prepoznatu svakdanjicu sve do najnovijega svijeta malih stvari ? pa bi rije? bila o konkretnostima ? dakle, ?to zna?i tijela i njegove svakodnevne opskrbe, dnevne i no?ne, pojedina?ne i kolektivne, ?priljepljene? uz obvezatnu potro?nost, pa ?ak i konzumnost, ili ?semanti?ka gladovanja?, u smislu zna?enjskoga tra?enja i osmi?ljavanja kontingentnosti i tro?ivosti kao biolo?ke logike ?ivota. A time je postignut telos obi?ne ljudske male anonimnosti, u kojemu je procesu ljudsko taktilno, ?dodiruju?i? se izvanjskosti, isku?avalo izvanjskost, s jedne strane, i punilo nutarnjost, s druge strane, i na taj na?in opravdalo egzistenciju. Time se Bo?njak osloba?ao pretjerana patosa egzistencije, ili pretjerana ozna?iteljskoga tekstualizma, svode?i mjeru pjesni?tva i na mjeru iskustvene, a ne fantazmagorijskim gestama zami?ljene egzistencije ?ija bi projektivnost i dalje ostala utopijska da joj on nije podario mjeru ljudskoga i mjeru jezi?noga. Pjesni?tvo se Bo?njakovo nemire zapravo kao rekonstrukcija konstituiranja subjekta s njegovim ?ivotnim, prisja?ajnim, osje?ajnim i iskustvenim radnjama u svijetu u kojemu je doti?ni subjekt odabrao ?ivjeti.
(Cvjetko Milanja)

Biografija dobitnika:
BRANIMIR BO?NJAK, knji?evnik (Vrbica 1943.) osnovnu ?kolu zavr?ava u Vinkovcima, gimnaziju u Zagrebu, diplomira na Fakultetu politi?kih znanosti, a doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1996.) s temom o pjesni?tvu Josipa Severa. Bio je urednik niza ?asopisa i edicija, od Studentskog lista, Poleta, Pitanja, te ?asopisa Republika i The Bridge, ure?ivao je emisije iz knji?evnosti na Radio Zagrebu, bio je urednik Dramskog programa HTV-a, i urednik Dramskog programa Hrvatskog radija. Objavio je dvadesetak knjiga eseja, znanstvenih studija, antologija, kritika i pjesama. Nagra?en je nizom knji?evnih priznanja (Nagrada grada Zagreba, 1974., Nagradom DHK "Tin Ujevi?" 1983., godi?njom nagradom "Vladimir Nazor", 1989., te nagradama "Josip i Ivan Kozarac", 2003., "Duhovno hra??e" 2005.

Bibliografija
Objavljene knjige:

"Sve ?to nam prilazi" - pjesme, 1969.
"Slovo razlike" - eseji s grupom autora, 1969.
"Tro?enje maske" - pjesme, 1974.
"Pisanje i mo?" - eseji, 1977.
"Demon ?udnje" - teatrolo?ki eseji, 1977.
"Gimnasti?ar u pi?ami"- pjesme, 1978.
"Potro?eni govor" - eseji, 1980.
"Ubili so ga z opekami" - antologija hrv. avangard. poezije F. Zagori?nika, pogovor, 1981.
"Apokalipsa avangarde" - eseji 1982.
"Semanti?ka gladovanja" - pjesme 1983.
"Zlatno knji?evno runo" - eseji, 1983.
"Nove pjesme" - pjesme, 1988.
"Proizvodnja ?ivota" - eseji, izbor C. Milanje, 1988.
"Sje?ivo za nevine" - pjesme. izbor B. Male?a, 1989.
"Hrvatsko pjesni?tvo u ratu 1991/1992" - panorama, ?asopis Dometi, 1992.
"Dom i tekst" - eseji, 1993.
"Hrva?ka bojna 1991/92" - panorama, zajedno sa F. Zagori?nikom, ?asopis Borec, 1994.
"Posude za vrijeme" - pjesme, 1996.
"Modeli moderniteta" - znanstveni rad, doktorat, 1998.
"Susa?ke razglednice" - pjesme, 2001.
"Smrt izme?u programa" - izabrane pjesme, 2001.
"?arobni prostor ma?te i dokumenta", zbornik radova o radiodramskom stvarala?tvu, 2004.
"?anrovi ?udnje?", eseji o kazali?tu, radiodrami i televiziji, 2005.
"Hrvatska knji?evnost 20. stolje?a" ? "Znanstveno djelo prof. dr. sc. Milivoja Solara", zbornik radova na temu razli?itih ideja i funkcija knji?evnosti, 2006.
"?anrovske prakse hrvatske proze", 2007.
?Svrhe malih stvari (SMS poruke), 2008.

Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...