kazaliste_puni_notaboja.png
Student theatre Repertoire Morana Novosel: Poku?aj lin?a (2015.)

Redateljica: Morana Novosel
Glume: Zrinka Anti?evi?, Marko Movre, Matija Major, Neven Aljinovi? Tot
Audio zapis: Dinko Vujevi?, Renata Carola Gatica, Tanja Radovi?, Morana Novosel

kratak sadr?aj:Predstava je nastala kao autorski projekt redateljice Morane Novosel i ansambla kazali?ta prema motivima iz tekstova Martina Crimpa.

Predstava Pitanje lin?a odvija se djelomi?no na relaciji pacijent-psihijatar, a djelomi?no se uvla?i u podsvjesna stanja i unutra?nja pro?ivljavanja glavnog lika - mlade ?ene Jasne. Kroz projekcije i pro?imanja vlastitih ?elja i umi?ljaja, Jasna pori?e stvarnost u koju se ne ?eli vratiti.
Predstavom se aktualiziraju pitanja jave i sna, svijesti i posvijesti, normalnosti ili nenormalnosti ljudske psihe, mo?i ili nemo?i suvremene psihijatrije, kao i te?nje da se uspostavi autenti?an smisao ljudske egzistencije.
Predstava se poigrava toposima pomaknute, lin?ovske estetike, te je stoga i sam naziv predstave dvozna?an. Za?udnim scenskim prizorima do?arava se slo?enost ljudske psihe, izgubljene u labirintu izme?u sna i jave, ?elja i stvarnosti, svjesnog i podsvjesnog.

"Ona ?ivi, radi i spava sama.

Ona se dva puta pojavila na naslovnoj stranici Voguea.

Ona je prodala prava za snimanje filma.

Ona stoji tu i slu?a, bez ikakvog izraza lica, opis zlo?ina za zlo?inom koje je po?inila."