goranovo_puni_notaboja.png
The Goran's Spring Sudionici VLADIMIR KOPICL
VladaKopiclVladimir Kopicl ro?en je 1949. godine. Zavr?io je studij knji?evnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavio je knjige poezije: Aer (Matica srpska, 1978), Parafraze puta (Matica srpska, 1980), Gladni lavovi (Knji?evna zajednica Novog Sada, 1985), Vapaji & konstrukcije (Matica srpska, 1986), Pitanje poze (Matica srpska, 1992), Prikaze ? nove i izabrane kratke pesme (Matica srpska, 1995), Klisurine (Narodna knjiga, 2002), Pesme smrti i razonode ? izabrane i nove pesme (Orpheus, 2002), Smernice (Biblioteka ?Svetozar Markovi??, 2006), Proma?aji (Narodna biblioteka ?Stefan Prvoven?ani?, Edicija Povelja, 2008), Sovin izbor ? nove i izabrane pesme (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis?, 2008), 27 pesama: tenkovi & lune (KCNS, 2011), ?? Nesvr?eno (dvojezi?no izdanje, Matica makedonska/ Arka, 2011), Tufne ? izabrane pesme (Narodna biblioteka Srbije i Zadu?bina ?Desanka Maksimovi??, 2013), H&Q (Arhipelag, 2013), Format zveri (Arhipelag, 2015). Knjige eseja: Mehani?ki patak, digitalna patka (Narodna knjiga, 2003), Prizori iz nevidljivog (Narodna knjiga, 2006). Priredio je i preveo vi?e zbornika i antologija: Telo umetnika kao subjekt i objekt umetnosti (Tribina mladih, 1972 ? s Anom Rakovi?), Trip ? vodi? kroz suvremenu ameri?ku poeziju (Narodna knjiga, 1983 ? s Vladislavom Bajcem), Novi pesni?ki poredak ? antologija novije ameri?ke poezije (Oktoih, 2001 ? s Dubravkom ?uri?) , Vrata panike ? telo, dru?tvo i umetnost u mre?i tehnolo?ke derealizacije (Orpheus, 2005), Milenijumski citati (Orpheus, 2005), Tehnoskepticizam (Orpheus, 2007) itd. Dobio je Brankovu nagradu za prvu knjigu pjesama (1979), Sterijinu nagradu za kazali?nu kritiku (1989), Nagradu DKV za knjigu godine (2003), nagradu ?Stevan Pe?i?? (2003), nagradu ISTOK-ZAPAD (2006), Disovu nagradu za pjesni?ki opus (2008) i Nagradu ?Desanka Maksimovi?? za pjesni?ko delo i doprinos razvoju srpske poezije (2012). O njegovom knji?evnom i umetni?kom radu objavljene su monografska izdanja: Vladimir Kopicl:Ni?ta jo? nije ovde ali neki oblik ve? mo?e da mu odgovara (Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2007, priredio Neboj?a Milenkovi?), Najbolji svet ? Vladimir Kopicl, dobitnik Disove nagrade (Gradska biblioteka ?Vladislav Petkovi? Dis, ?a?ak, 2008, priredila mr Marijana Matovi?) kao i zbornik radova Poezija Vladimira Kopicla (Zadu?bina Desanka Maksimovi?, Beograd, 2014, priredila Mirjana Stani?i?). Prevo?en, zastupljen itd. ?ivi u Novom Sadu.

********************

FORMAT ZVERI

Vuk ste?e ?eljust, ne mrda: iz ud?benika ne?e.
Hladno je. Hladan svet, led na dru?tvenim mre?ama.
I njegov crte? je leden, meso u fri?ideru.
U hladnoj travi pred njim nacrtana je klopka:
ne?isto gvo??e bez du?e, svo sapeto od zla.
On mora da digne glavu i da je ne vidi.

Tu ne bi stao ni ze?i?. Ko misli da on bi?
Kao da nema razum, da to se podrazumeva.
Kao ono kad treba da raspore mu stomak,
da bi iz tog stomaka iza?la ?eta ?aka,
stara?ki dom, kuvarica, mo?da i ilustrator.
Taj ?to za skroman honorar vlada knjigom, ?ivotom.

Njegov ?ivot je potro?en, sav je od lo?e ?tampe.
Ko bi jo? da se pla?i nekoga od papira?
Ba? niko. ?ak ni vidra na susednom papiru.
Ona se uvek zagnjuri, mo?e ?ak i bez vazduha.
U vodi njeno je telo nedovr?ena sirena,
ali ni ona ne peva. Njena su?tina ?uti.

Dva skoka, sve bez pokreta, i uskoro ?e no?.
Mese?ev sjaj nad knjigom kao goru?i grm.
Oprljen, ne sasvim uga?en, kao i njegov ponos.
Nikakav ?estar, ni ?uma, nisu vi?e sa njim.
Ne huk, ne jecaj, ?u?anj: sva okolina je nema.
Ako se propne za urlik, ne?e videti gvo??e.
Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...