kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Biljana Geratovi? : Zapaljena glava (2002.)
Biljana Geratovi? : Zapaljena glava (2002.)

re?ija: Biljana Geratovi?
Joe: Marko Movre
ostali glumci/glasovi: Dinko Vujevi?, Judita Frankovi?, Zrinka Anti?evi?, Biljana Geratovi?
pokret: grupa
izbor glazbe: Biljana Geratovi?
scenografija: Ana Gugi?
kostimografija: Zrinka Nedeljkovi?
svjetlo: Luka Lovren?i?
ton: Jasminka Lemi?
dizajn plakata i programa: Biljana Geratovi?

kratak sadr?aj:
Joe je suvremen mu?karac. Danju radi, poslije posla se dru?i, ... a no?u mora spavati. Gradska gu?va i strka, TV vijesti, povr?na poznanstva, isprazni provodi, stra?ne bolesti dana?njice, osobne tragedije i problemi s po?etkom no?i nezaustavljivo prodiru iz robotizirane stvarnosti vode?i Joea ka nekim/nikakvim spoznajama...

Predstava je izvo?ena na SKAZ-u, te je imala jo? jednu samostalnu izvedbu. Na?alost, zbog odlaska jedne od glumica, rijetko je izvo?ena. 2004. odr?ana je izlo?ba fotografija kostima iz predstave u sklopu me?unarodnog festivala TEST!