kazaliste_puni_notaboja.png
Kazalište Repertoar Biljana Geratovi?: Sredi?te kruga (2004.)

Biljana Geratovi?: Sredi?te kruga (2004.)

Re?ija: Biljana Geratovi?
Glume: Zrinka Anti?evi?, Marko Movre, Dinko Vujevi?, Biljana Geratovi?
Pokret: grupa
Svjetlo: Luka Lovren?i?
Kostimi i scenografija,
dizajn plakata i programa:
Zrinka Nedeljkovi?
Izbor muzike i adaptacija: Biljana Geratovi?
Ton: Zrinka Nedeljkovi? i Luka Lovren?i?

kratak sadr?aj:
Troje ljudi izgubi se i susre?e u neidentificiranom prostoru i vremenu. Iako ?eljni novih i neistra?enih predjela - i duhovnih i fizi?kih, istodobno su prestra?eni i poku?avaju se vratiti ?ivotu kakav najbolje poznaju te sigurnosti koju su imali, ma kakva ona bila. Na svome putu susre?u Vej, jo? jednu du?u koja luta tim nepoznatim prostranstvima, na o?igled sli?nu njima, ali ipak potpuno druga?iju. Svi prolaze katarzu na svoj na?in da bi dobili/potvrdili odgovore na pitanja skrivena duboko u njima.

Predstava je igrana na SKAZ-u (Festival kazali?nih amatera Zagreba). Izabrana je za sudjelovanje na SKAH-u (Susret hrvatskih kazali?nih amatera Karlovac/Vis) gdje je bila nominirana za najbolju predstavu za 2004. Sudjelovala je na festivalima: "Pozori?te bez granica 2004." u Tuzli, BiH i na TEST6! festivalu u Zagrebu 2005.


Rekli su o predstavi:?Iz ove predstave se jasno mo?e uo?iti kako su se i autorica i glumci trudili jasno predo?iti ideju, svjetonazor, svoja osje?anja ??


Darko Trali?, selektor?Vrlo zanimljiva predstava o kojoj je jako te?ko govoriti netom nakon njenog svr?etka. Postavljena je jedna pri?a koju s velikom predano??u glumci ?ele prenijeti publici. Mislim da sam upravo iz tog razloga ma?tao gledaju?i.?


Sven Medve?ek, glumac?Meni je ovo izvrsna predstava; i vizualno i estetski i gluma?ki. Promi?ljena, duboka, psiholo?ka ??


Tatjana Farka?, psiholog?Odli?na! Malo teksta, jedna od boljih koje sam pogledala. Preporu?ila bih je svima.?


Ivana Conjak, u?enica?Predstava koja odi?e psiholo?kom napeto??u, neobuzdanim nemirom, neobi?nom ma?tovito??u i sveop?om mladena?kom ludo??u. U njoj se mo?e prona?i pone?to misterioznosti i svjetonazora dana?njih mladih intelektualaca. Pritom se otkriva autori?in duh, sva pitanja i pravila koja posjeduje njezin um ? Zanimljivo dramatur?ki obra?ena s vrlo futuristi?kim pristupom ka scenografiji.?


Dijana Ljubankovi? i Ana Kirin?i?, novinari Biltena