goranovo_puni_notaboja.png
The Goran's Spring Program Prošla događanja Prošla događanja u 2004

SUDIONICI 41. GORANOVOG PROLJE?A

Bjanka Alajbegovi? - Bosna i Hercegovina, Kre?imir Bagi?, Robert Bacalja, Lidija Bajuk, Tomislav Marijan Bilosni?, Bla?enka Brlo?i?, Stjepan Bla?etin ? Ma?arska, Branko ?egec, Primo? ?u?nik ? Slovenija, Milo? ?ur?evi?, Pavle Goranovi? ? Srbija i Crna Gora, Slavko Govor?in, Davor Grguri?, Ivan Herceg, ?eljko Ivankovi? ? Bosna i Hercegovina, Dorta Jagi?, Zlatan Jak?i?, Bo?ica Jelu?i?, Senko Karuza, Asmir Kujovi? ? Bosna i Hercegovina, Sla?an Lipovec, Branko Ljubi?i?, Nikola Mad?irov ? Makedonija, Sonja Manojlovi?, Zrinka Mer?ep, Miroslav Mi?anovi?, Vanda Mik?i?, Simo Mraovi?, Zvonimir Mrkonji?, Kemal Muji?i? Artnam, Roland Orczik ? Ma?arska, Helena Peri?i?, Ivica Prtenja?a, Brankica Radi?, Marijana Radmilovi?, Delimir Re?icki, Helena Rogulji?, Roman Simi?, Milorad Stojevi?, Lucija Stupica ? Slovenija, Davor ?alat, Faruk ?ehi?, Bosna i Hercegovina, Edi ?kovrlj, Renata Valenti?, Branko Vasiljevi?, Maja Vidmar ? Slovenija, Silvestar Vrlji? i Tvrtko Vukovi?

OTVORENJE 41. GORANOVOG PROLJE?A

01LUKOVDOL, 21. o?ujka 2004. u 12 sati
Dodjela nagrada
GORANOVA VIJENCA MILORADU STOJEVI?U
NAGRADE GORAN ZA MLADE PJESNIKE BLA?ENKI BRLO?I?
NAGRADE U?ENICIMA ZA LITERARNE RADOVE:
Elviri Novosel, Silviji Kodnik, Filipu Obilinovi?u Ivani Mr?en, Maji ?o?tari? i Petri Topi?

Op?irnije
LUKOVDOL, 21. o?ujka 2004. u 12 sati
Dodjela nagrada
GORANOVA VIJENCA MILORADU STOJEVI?U
NAGRADE GORAN ZA MLADE PJESNIKE BLA?ENKI BRLO?I?
NAGRADE U?ENICIMA ZA LITERARNE RADOVE:
Elviri Novosel, Silviji Kodnik, Filipu Obilinovi?u Ivani Mr?en, Maji ?o?tari? i Petri Topi?


Sudjeluju:
Branimir Bo?njak
Edita Kara?ole
Rebeka Lesac
Miroslav Mi?anovi?
Miha Mikli?
Tvrtko Vukovi?
Mojmir Novakovi? i KRIES
Vojo ?iljak

Muzej Ivana Gorana Kova?i?a
GORANOV ZAVI?AJ, izlo?ba fotografijaGORANOVO PROLJE?E U GOSTIMA

Preko, osnovna ?kola "Valentin Klarin"
22. o?ujka 2004. u 11.15 sati

Petr?ane, Konoba "Mareta"
22. o?ujka 2004. u 21.30 sati
"Svatko mo?e pet minuta, nitko ne mo?e dva puta"

Zadar, Gradska lo?a
23. o?ujka 2004. u 12 sati

Nin, ispred spomenika Grgura Ninskog
24. o?ujka 2004. u 12 sati

Zagreb, Kulturni centar Centra Kaptol
24. o?ujka 2004. u 21 sat
Zavr?na ve?er: laureati 41. Goranovog prolje?a
Sudjeluju: Bla?enka Brlo?i?, Nata?a Dor?i?, Miroslav Mi?anovi?, Milorad Stojevi? i Tvrtko Vukovi?

Lokve, krajem svibnja 2004.
Goranovo prolje?e u va?em mjestu


Op?irnije

GORANOVO PROLJE?E U GOSTIMA

Preko, osnovna ?kola "Valentin Klarin"
22. o?ujka 2004. u 11.15 sati

Petr?ane, Konoba "Mareta"
22. o?ujka 2004. u 21.30 sati
"Svatko mo?e pet minuta, nitko ne mo?e dva puta"

Zadar, Gradska lo?a
23. o?ujka 2004. u 12 sati

Nin, ispred spomenika Grgura Ninskog
24. o?ujka 2004. u 12 sati

Zagreb, Kulturni centar Centra Kaptol
24. o?ujka 2004. u 21 sat
Zavr?na ve?er: laureati 41. Goranovog prolje?a
Sudjeluju: Bla?enka Brlo?i?, Nata?a Dor?i?, Miroslav Mi?anovi?, Milorad Stojevi? i Tvrtko Vukovi?

Lokve, krajem svibnja 2004.
Goranovo prolje?e u va?em mjestuU organizaciji Goranova prolje?a u Zadarskoj ?upaniji sudjeluju:
Sveu?ili?te u Zadru
Zadarska ?upaniji
Grad Nin
Op?ina Preko
Ante Ugle?i?
Tatjana Petri?GORANOVO PROLJE?E I BRITISH COUNCIL U SURADNJI

Polly Clark, Antony Dunn, Matthew Hollis, Owen Sheers i Clare Pollard nastupili su prvi puta zajedno u sklopu turneje First Lines 2001. godine.
Svaki od ovih mladih pjesnika dobitnik je nagrade Eric Gregory koju dodjeljuje britansko Dru?tvo knji?evnika (Society of Authors) a dodjeljuje se piscima do trideset godina koji ?ive u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Nagrada Eric Gregory je ujedno i uvijet za nastupanje na First Lines turneji.
Njihovi nastupi uklju?uju ?itanja i radionice kreativnog pisanja a svaki od pjesnika je predavao na fakultetima i ?kolama ?irom Velike Britanije.

Op?irnije
GORANOVO PROLJE?E I BRITISH COUNCIL U SURADNJI

Polly Clark, Antony Dunn, Matthew Hollis, Owen Sheers i Clare Pollard nastupili su prvi puta zajedno u sklopu turneje First Lines 2001. godine.
Svaki od ovih mladih pjesnika dobitnik je nagrade Eric Gregory koju dodjeljuje britansko Dru?tvo knji?evnika (Society of Authors) a dodjeljuje se piscima do trideset godina koji ?ive u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Nagrada Eric Gregory je ujedno i uvijet za nastupanje na First Lines turneji.
Njihovi nastupi uklju?uju ?itanja i radionice kreativnog pisanja a svaki od pjesnika je predavao na fakultetima i ?kolama ?irom Velike Britanije.


Matthew Hollis ro?en je 1971. u Norwichu, a 1999. osvojio je nagradu Eric Gregory. Urednik je knjiga 101 Poems Against War (101 pjesma protiv rata); Faber, 2003 i Strong Words: Modern Poets on Modern Poetry (Sna?ne rijeci: moderni pjesnici moderne poezije); Bloodaxe, 2000, a radi kao pjesnicki urednik u nakladnickoj kuci Faber & Faber. Ground Water (Podzemna voda), koja predstavlja njegovu prvu kompletnu zbirku, preporu?a Poetry Book Society (Dru?tvo poezije).
Knjige: The Boy on the Edge of Happiness (Dje?ak na granici sre?e); Smith/Doorstop Books, 1996 Strong Words: Modern Poets on Modern Poetry (Sna?ne rije?i: moderni pjesnici moderne poezije); Bloodaxe, 2000 101 Poems Against War (101 pjesma protiv rata); Faber & Faber, 2003 Ground Water (Podzemna voda); Bloodaxe Books, 2004

Clare Pollard autorica je dvije zbirke poezije: The Heavy-Petting Zoo; Bloodaxe, 1998, koju je napisala jo? u ?koli, i Bedtime (Vrijeme za spavanje); Bloodaxe, 2002. Godine 2000. osvojila je nagradu Eric Gregory te je progla?ena jednom od 20 najboljih pisaca do 30 godina na listi The Independent. Trenutno ?ivi u Londonu.
Knjige: The Heavy-Petting Zoo; Bloodaxe, 1998 Bedtime (Vrijeme za spavanje); Bloodaxe, 2002

Polly Clark ro?ena je 1968. u Torontu, Kanada, a trenutno ?ivi u Oxfordu. Godine 1997. osvojila je nagradu Eric Gregory za svoju poeziju, a njezinu prva zbirka, Kiss (Poljubac) preporu?ilo je Poetry Book Society (Dru?tvo poezije). Polly Clark trenutno radi kao stalni pjesnik u lokalnim novinama.
Knjige: Kiss (Poljubac); Bloodaxe Books, 2000

Antony Dunn ro?en je 1973. u Londonu. Godine 1995. osvojio je nagradu Newdigate, a 2000. nagradu Eric Gregory. Objavio je dvije zbirke pjesama, Pilots and Navigators (Piloti i pomorci); Oxford Poets, 1998 i Flying Fish (Lete?a riba); Carcanet Oxford Poets, 2002.
Knjige: Flying Fish (Lete?a riba); Carcanet Oxford Poets, 2002 Pilots and Navigators (Piloti i pomorci); Oxford Poets, 1998

Owen Sheers ro?en je 1974. u Fijiu. Njegova debitantska zbirka poezije, The Blue Book (Plava knjiga); Seren, 2000 bila je u u?em izboru za nagradu Najbolje prve zbirke te za Najbolju vel?ku knjigu 2001. godine. Njegovo debitantsko prozno djelo, The Dust Diaries (Pra?ni dnevnici); Faber, 2004 predstavlja kreativnu publicisti?ku zbirku u Zimbabweu.
Knjige:The Blue Book (Plava knjiga); Seren, 2000 The Dust Diaries (Pra?ni dnevnici); Faber, 2004BRITANSKI PJESNICI U ZAGREBU

02Klub 22000 milja u Frankopanskoj 22 u 21 sat

sudjeluju:

Matthew Hollis
Clare Pollard
Polly Clark
Antony Dunn
Owen Sheers

MULHOLLAND BLA?ENKE BRLO?I?

03predstavljanje zbirke poezije
Bla?enke Brlo?i?
dobitnice nagrade Goran za mlade pjesnike

o knjizi ?e govoriti Miroslav Mi?anovi?
voditelj Silvestar Vrlji?

?etvrtak, 23. rujna 2004. u 20 sati
Buffet Potepuh, 0patovina bb


Zavr?na sve?anost

Fu?ine, 28. svibnja 2004.

Dom kulture u 17.30 sati
Otvorenje izlo?be slika SMILJE STAR?EVI?

Dom kulture u 18 sati
PJESNI?KI SUSRET
sudjeluju:
Milorad Stojevi?, dobitnik Goranova vijenca za 2004.
Franjo ?vob, pjesnik
Damir Sirnik, pjesnik
Andrija Vu?emil, pjesnik
Zbor osnovne ?kole Ivanke Trohar iz Fu?ina "Ivan?ice"
Drigentica: Nedica Poljan?i?

Zahvaljujemo na financijskoj potpori

Ministarstvu kulture RH
Gradskom uredu za kulturu Zagreb


Sponzori
V.B.Z. d.o.o. Zagreb, Goranska 12
Naklada MD
Meandar d.o.o.
Enjingi vina


Medijsk pokrovitelji
Hrvatski radio - II program
Jutarnji list
Iskon internet

Pokušaj Linča {gallery}sk/linc{/gallery} KAZALIŠTE IGK poziva na predstavu Pokušaj linča 29. veljače 2020. u 20 sati, Opatovina 11
Sektor 24 - prema drami M.Lukšić: Valentinovo – dan zaljubljenih {gallery}sk/sektor24{/gallery} … u petak na Velantonovo 14.02. u 20.30h nam dođite na prvi dio predstave:SEKTOR 24...a u subotu 15.02. u 20.30h pogledajte nastavak: SEKTOR 24/2prema drami Milice L...
Umro mo Vladimir Kranjčević {gallery}AZ/kranjcevic{/gallery} Maestro Kranjčević kao dirigent vodio je od 1974. do 1987. Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić" Posljednji ispraćaj biti će na Krematoriju, 14.2.2020. u 12:50. ...
Najave predstava Najavljujemo predstave Kazališta "Ivan Goran Kovačić"14.2. (petak) u 20:30 - Sektor 2415.2. (subota) u 20:30 - Sektor 24/229.2. (subota) u 20:00 - Pokušaj linča21.3. (subota) u 20:00 - Pokušaj l...
MVA u Donjoj Stubici {gallery}MVA/nastupi/donjastubica{/gallery} Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić nastupio je na Božićnom koncertu u Donjoj Stubici, prenosimo iz objave na https://www.facebook.com/pg/zvskuds...
Božićna čestitka {gallery}MVA/nastupi/palma{/gallery} Sretan Božić i Novu Godinu žele vam svima dirigent Lobel Filipić i pjevači Muškog vokalnog ansambla Ivan Goran Kovačić
MVA u crkvi Sv. Antuna Padovanskog {gallery}MVA/nastupi/svduh19{/gallery} U crkvi Župe i svetišta Sv. Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu 30.11.2019. Muški vokalni ansambl Ivan Goran Kovačić sudjelovao je na 16. tradicion...
Goran za mlade pjesnike Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničkog društva "Ivan Goran Kovačić" raspisuje natječaj "Goran za mlade pjesnike", nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrv...