goranovo_puni_notaboja.png

Nagrada Goran za mlade pjesnike za 2007 - Andrija?evi? Marija

Nastoje?i stimulirati stvarala?tvo mladih pjesnika u Republici Hrvatskoj i u svim prostorima na kojima postoji knji?evna aktivnost na hrvatskom jeziku (me?u Hrvatima koji ?ive izvan teritorija mati?ne zemlje, odnosno me?u iseljenicima) Goranovo prolje?e raspisuje natje?aj za nagradu "Goran", koja se dodjeljuje mladom autoru.
Nagrada se dodjeljuje od 1977. za neobjavljeni rukopis autora mla?eg od 30 godina, a sastoji se u tiskanju prve knjige pjesama. Kao posljedica njezina postojanja nastala je iznimno zanimljiva pjesni?ka kolekcija koja je afirmirala mnoge pjesnike koji su sada va?na imena na?e lirske scene.

GP-Andrijasevic?iri: Miroslav Kirin, Ivica Prtenja?a i Darija ?ili?

Obrazlo?enje nagrade:
Rukopis Marije Andrija?evi? pod nazivom ?dedukacija, dedukacija, moj watsone (trilogija)? jednoglasno je progla?en najboljim na ovogodi?njem natje?aju za mlade pjesnike, no potrebno je podsjetiti kako je ova autorica pohvaljena na pro?lom natje?aju. Pjesni?tvo Marije Andrija?evi? oslanja se na ameri?ku ?ispovjednu? ?kolu poezije koja je dokumentirala osobne patnje i traume. No ono po ?emu je njena poezija iznimna je da je uspjela izbje?i zamkama koje se obi?no ve?u uz konfesionalnost-prije svega onu naj?e??u, da se pjesma koristi samo kao mjesto ekskreacije. Naprotiv, rije? je o neposrednoj, ali i promi?ljenoj poetizaciji ?enskog subjektiviteta. Njezina junakinja situirana je u destruktivni obiteljski kontekst, ironi?no pi?e o instituciji obitelji, o obiteljskim i dru?tvenim ritualima, ali i o jeziku konvencija.Obitelj koju poetizira je gotski ?prokleta?, nomadska, izvan pravila. Stoga ona ?udi za redom, za sigurno??u i ljubavlju. U takvom siroma?nom i bolesnom okru?enju, ona tra?i vlastiti glas, no zanimljivio je kako je pritom ne odlikuje dru?tvena anga?iranost, ve? prije svega usmjernost na stvaranje osobne perspektive. Identitet se oblikuje u razlici prema drugima, stoga ona propituje pitanje identiteta- pita se kome danas ukrasti identitet, kako se osloboditi obiteljskog naslje?a, odnosno ne reproducirati obiteljsko ?ludilo?, kako sa?uvati autonomnost kada se zahtijeva grupiranje (?ja ne volim udruge, ubijaju identitet?), odnosno kako sa?uvati pravo na intimu (?za?to ?elite i?ta znati o meni??). U dugim narativnim pjesmama pisanim slobodnim stihom, ona iznosi tu?a ?prigovaranja? na njezin na?in ?ivota, vlastita opravdavanja, ispisuje mahnito tok svijesti, eruptivno slijedi put svojih emocija, ne bi li tako ?zaslu?ila? pravo na pisanje. U tom srazu jezika i svijeta postoji nepodudarnost- njezin jezik naginje ?jeziku osamdesetih?- ?kad su se vezale marame oko glave i ?ivjelo bez granica?. Stoga i ona i jest neprilago?ena vremenu u kojem ?iv. Naime, umjesto konkretnih djela, koja se od nje o?ekuju i koje spominje kao dru?tveni imperativ, ona stvara od rije?i, igra se jezikom. U svijetu, u stvarnosti, ona se povla?i u sebe, isti?e kako ?e progutati sebe u toj dvojbi da li se otvoriti svijetu i ?ispri?ati stra?ne tajne?. U uzmacima od odluka, ni?e katalog nesre?a, u ?elji da se oslobodi bolne pro?losti i ?ivi ?sada?. Od govora ?titi se pismom (?prekasno je da pri?am, pa zapisujem?), nema upori?ta, bez vjere je u i?ta (?bog je za mene postao luksuz?). Upori?te tra?i u ljubavnom odnosu, a njeni su zapisi o ljubavi postmodernisti?ki- ljubavni diskurs shva?a kao igru fraza, pa ni?e pateti?ne izraze, kli?eje, dje?je brojalice, unosi i virtualnu komunikaciju, razne citate- iz filma, reklama, iz televizijskih serija, ?lagera, iz svakodnevnih situacija. Kad se obra?a Drugom, polemizira, ponavlja retori?ka pitanja,zavodi, teatralno fingira nove uloge, pruturje?i nude?i paradokse, unosi nimalo poeti?ne slike nasilja, krvi, upisivanja u tijelo. Ona narcisti?ki zagledava sebe u ogledalu, bilje?i vlastite kretnje, promjene na tijelu, u igri dva tijela. Narcisti?nost se o?ituje i u raznim analizama vlastita bi?a-u nesigurnostima, apodikti?nostima koje se smjenjuju s nesigurnim iskazima, sofizmima, anticipacijama budu?nosti-kako je vide drugi ?za nju? i ona ?za sebe?. Andrija?evi? isti?e kako je poredak nebitan kad smisao ne zahtijeva svoje mjesto. Stoga i nema sukcesivnosti u njenom poetiziranju- izmjenjuju se reminiscencije na bolnu pro?lost i anticipacije koje se poigravaju steretipima sre?e i ure?enosti gra?anskog ?ivota. Ameri?ki pjesnik Olson isti?e kako dobra poezija mora u sebi nositi tok realnosti. Za Olsona je realnost neprestani proces koji ru?i/potkopava sve ?to je stati?no- sve forme koje su koncipirane kao zatvorene, nevjerne su realnosti.Marija Andrija?evi? upravo ?eli naglasiti promjene- ?metamorfoze u mom postojanju kao jedino ?ivljenje u meni?.Posebnost njenog rukopisa ogleda se upravo u tom radikalnom ?izlaganju sebe?, u ispovjednosti koja nije terapeutska, u neoromati?arskom bilje?enju emocija za koje na jednom mjestu ka?e da su dislocirane. A upravo lociranje tih emocija je sredi?nje mjesto njene uzbudljive poezije.
(Darija ?ili?)

Biografija dobitnika:
Ro?ena 1984. u Splitu.
Dosad objavljivala u ?asopisu pjesni?ke prakse ?poezija?, rije?kom ?asopisu za kulturu ?re?, megazineu ?04 megazine za hakiranje stvarnosti? te virtualnom ?asopisu za knji?evnost ?knjigomat?.

Izložba narodnih nošnji Izložba narodnih nošnji otvorena je u Posudionici i radionici narodnih nošnji od 31.01. do 28.02. Izložbu je moguće vidjeti radnim danom od 10 do 16 sati. Za organizirane grupe, moguće je Ulaz...
Sjeverozapadni vjetar Predstava "Sjeverozapadni vjetar"  
Goran za mlade pjesnike Nastojeći stimulirati stvaralaštvo mladih pjesnika u Republici Hrvatskoj i drugdje gdje postoji književna aktivnost na hrvatskom jeziku, Goranovo proljeće Studentskog kulturno-umjetničk...
Sektor 24 i Sektor 24/2 SEKTOR24 - distopijska krimi-horor predstava, i njezin nastavak SEKTOR24/2: Petak 07.12. u 20h - Sektor 24 Subota 08.12. u 20h - Sektor 24/2 #sektor24 , podsektor: Opatovina 11 SEKTOR 24 prema ...
Noć kazališta Kazalište Ivan Goran Kovačić Vas poziva na Noć kazališta 2018.U subotu 17.11. u 20:30h, Opatovini 11.
Natječaj - nagrada "Ivan Goran Kovačić" Natječaj za Nagradu Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zbirkuGoranovo proljeće (SKUD Ivan Goran Kovačić) raspisuje natječaj za Nagradu Ivan Goran Kovačić za najbolju pjesničku zb...
Pokušaj linča Kazalište ''Ivan Goran Kovačić'' ''Pokušaj linča'' 09.02. u 21 sat Opatovina 11.
Rezultati audicije za Akademski zbor Hvala svima na sudjelovanju na audiciji za Akademski zbor "Ivan Goran Kovačić".U nastavku je popis kanditata koji su položili audiciju.Prva proba za kandidate koji su položili bit će održana u p...