logoglavni.png
O nama

UD-60IGK1V08

Sva?ta u mojoj glavi
30.11.2008., nedjelja, euklid.blog.hr

Stupovi dru?tva
Svojedobno je Sre?ko Jurdana u ?Nacionalu? pisao rado ?itanu kolumnu pod poluironi?nim naslovom ?Stupovi dru?tva?. Ironi?nim zato ?to su tada?nji stupovi dru?tva bili nemilice raskrinkavani pod neumoljivom paljbom ru?nih istina. Polu zato ?to su se takvi likovi i institucije zaista nametnuli kao stupovi dru?tva. Trgovci oru?jem i trgovci uop?e, preferansisti, tenisa?i i ?pijuni, politi?ari i prevaranti, generali bogata?i, generali politi?ari, utemeljitelji organizacija, vlasnici imperija, import magovi, logisti?ari do?eka Svetog oca, mali i veliki Alani, selebritiji bez slave ... to je bila ekipa iz Jurdaninih kolumni.
Nezgodna istina je u tome da je ta bran?a zaista i za?ivjela kao stupovlje dru?tva. Danas je to vi?e kao normalno.

Ali: ovuda su prolazili i drugi prije vas!
Sino? sam vidio na televiziji proslavu 60-te obljetnice SKUD-a Ivan Goran Kova?i?. I odmah sam shvatio koliko je zapravo monumentalna prevara u kojoj ?ivimo.
Jer Kova?i? je istinski stup dru?tva, ne oni iz novina. Kova?i? je od onih stupova na koje se stvarno mo?e? osloniti. Kao oni starinski, okrugli, s malom nadstre?nicom, na koje se stave oglasi i plakati. Ne vri?ti iz novina, ne treba mu reklama, ne tla?i nas provokacijama, ne treba mu ni mrvica pa?nje ovih ?utih medija. Ne trebaju mu naslovnice nit mu trebaju politi?ki za?titnici. SKUD IGK je naprosto tu i nema namjeru odustati.
Nikad nisam bio ?lan. Ali kladim se da smo svi u danima studija imali prijatelje koji su pjevali u IGK. Bez velikih rije?i, onako usput, svi su ti ljudi kotrljali veliku grudu. IGK je bio i ostao ne?to kao bilje?ka na?e studentske mladosti; kao kinoteka ili kao zavi?ajni klubovi studenata ili kao besplatni ulaz u kazali?te. Nije jubilej toliko va?an, makar, od srca im ?estitam. Tisu?u puta je va?nije da ?e i sutra novi zagreba?ki studenti nastaviti niz.
Stupovi dru?tva su pravi stupovi. Kao DVD-ovi, kao Lado, kao i dobrovoljni davaoci krvi, kao i svi bezbrojni amateri koji grade, ustraju i traju. Oni se razlikuju od onih iz Jurdaninih kolumni po prilici isto kao most kopno-Krk od onog Radi?evog koji ima osobinu da ni ne zna? da si na mostu kad jesi. Razlikuju se od nametnutih stupova kao ?to se razlikuje doma?a juha s rezancima od kupovne instantne.
Svake godine negdje u listopadu, kad krene nova ?kolska godina, osvane na mom fakultetu plakat s pozivom na audiciju za IGK. Uvijek kod automata za kavu prou?avam plakate tako da mi ne promakne ni jedan. Ovaj do?ekam s posebnim zadovoljstvom. Kad ga vidim, znam da je sve u redu.


Studentsko kulturno?umjetni?ko dru?tvo "Ivan Goran Kova?i?" osnovano je 1948. godine u okviru Sveu?ili?ta u Zagrebu.

Dana?nja generacija Goranovaca aktivno djeluje u jednoj od sekcija:
Akademski zbor,
Folklorni ansambl,
Mu?ki vokalni ansambl,
Akademski harmonika?ki orkestar,
Studentsko kazali?te i
Grupa za me?unarodni folklor koja djeluje kao rekreativna sekcija.
Dru?tvo je osniva? i organizator knji?evne manifestacije Goranovo prolje?e.

U proteklih 60 godina djelovanja Dru?tvo je stalno ?irilo svoju djelatnost, osnivalo nove sekcije i pripremalo sve zahtjevnije programe. To je stalno privla?ilo nove i nove ?lanove, zadr?avaju?i svoje od prije aktivne i podupiru?e ?lanove i tako u?inilo od ?Gorana? veliku obitelj vrijednih stvaralaca, koji su pronijeli duh hrvatske umjetnosti i kulture diljem Europe, pa sve do Kine, Koreje, SAD?a, Afrike, Azije, Australije i Novog Zelanda. Dru?tvo je uvijek bilo otvoreno prema stvarala?kom okupljanju i dru?enju mladih. Tako su ?esto nastajale nove sekcije i djelovale dok je za njih postojao interes. Spomenut ?emo samo neke: Knji?evni klub, Opera u sobi, Sekcija za dru?tveno sportski ples, Likovni klub, razne tribine i sl.

Najvi?e izvr?no upravno tijelo SKUD-a "Ivan Goran Kova?i?" je Glavni odbor Dru?tva kojeg ?ine predsjednici svih aktivnih sekcija i predstavnik Goranovog prolje?a.

?lanovi Predsjedni?tva Dru?tva:

Danijel Vukobrat, predsjednik Dru?tva
Zrinka Anti?evi?
Bojan Bari?i?
Jo?ko Bla?i?
Davor Ivanov
Ivica Prtenja?a
Luka ?ulenti?