harmonikaski_puninaziv_bojanota.png

Harmonikaški orkestar

Akademski harmonika?ki orkestar "Ivan Goran Kova?i?" je osnovan 1977. godine pri KPD "Slovenski dom" u Zagrebu gdje djeluje do 1990. godine. Po?etkom 1991. pripaja se SKUD-u "Ivan Goran Kova?i?" gdje je i danas jedna od sekcija. Osniva? i dirigent orkestra, dipl. ing. Zvonko ?iljac vodi orkestar sve do rujna 2003. godine kada umjetni?ko vodstvo preuzima Gordana ?u?ti?, profesor harmonike, magistar znanosti i umjetnosti te glazbeni pedagog u glazbenoj ?koli Ferdo Livadi? u Samoboru. Od sredine 2009. godine do listopada 2013. godine orkestrom ravnaju Anamarija Nerad, Damir Bu?leta, Gordana ?u?ti? i Vjekoslav Babi?. U listopadu 2013. vodstvo orkestra preuzima Stjepan Vuger.

Orkestar je jedan od najuspje?nijih amaterskih glazbenih ansambala u Zagrebu te me?u najboljima u Europi na podru?ju harmonika?ke glazbe a s brojnim nagradama osvojenim na smotrama i gostovanjima u zemlji i inozemstvu proteklih 40 godina te svojim sveukupnim radom uspje?no razbijaju predrasude o harmonici kao narodnja?kom instrumentu te publici nude sasvim druga?iju sliku tog, u svojoj izvedbi, impresivnog instrumenta. ?

Orkestar vrlo uspje?no sura?uje s Hrvatskim dru?tvom skladatelja. Redovito nastupa na Me?unarodnim susretima harmonika?a u Puli te Glazbenim smotrama djece i mlade?i Republike Hrvatske a za svoj je rad primio mnoga priznanja i nagrade na brojnim me?unarodnim natjecanjima u Belgiji, Francuskoj, ?vicarskoj, Italiji, ?e?koj i Portugalu, na kojima gotovo uvijek promovira hrvatsku suvremenu glazbu.

Upravu orkestra ?ine:
Davor Ivanov, predsjednik orkestra
Ivan Opa?ak, Matko Orsag, Ivan?ica Plavec - ?lanovi Upravnog odbora

siljo

?

?

?

?

?

?

?

?

Zvonko ?iljac, osniva? je i dugogodi?nji dirigent Akademskog harmonika?kog orkestra ?Ivan Goran Kova?i??.?

Maestro ?iljac se, kao desetogodi?njak, najprije oku?ao u tambura?kom orkestru, a tek u dvanaestoj godini ?ivota po?eo u?iti harmoniku, da bi zatim ?irio iskustvo vlastitim muziciranjem u raznim harmonika?kim orkestrima. Dinami?nost njegovih iskustava svakako kulminira u osnivanju ovoga orkestra gdje u suradnji s brojnim ansamblima od samog po?etka njeguje nekonvencionalni, atipi?ni repertoar, i to ponajprije tako da ga maksimalno nastoji usmjeriti prema suvremenosti. A upravo hrvatski suvremeni skladatelji, skladbama posve?enim orkestru, su mu dali u tome najsna?niju podr?ku.?

S druge strane ?iljini nazori o amaterizmu, poglavito na?in na koji je uspijevao spojiti i kao cjelinu odr?ati nekoliko posve divergentnih stvari; sr?anost s kojom amaterski glazbenici interpretiraju suvremenu glazbu, permanentno dinami?nu fluktuaciju ?lanova orkestra najrazli?itijih profila a da pritom orkestar svejedno uvijek zadr?ava svoj ?profil? i pedago?ko, animatorsko, voditeljsko i stimulativno anga?iranje, uvijek i opet, bez ustezanja, bili su zaslu?ni za u?inke na kojima bi itekako pozavidjeli i profesionalci. Kako je to mogu?e?

Srcem! ?Ako stvara? glazbu, onda si i sam glazba; ono si ?ime stvara? glazbu. Iz takva habitusa proizlazi uvjerljivost i vjerodostojnost kojoj nitko ne mo?e odoljeti!?

Svojim je trudom, nevjerojatnom energijom i beskona?nom ljubavi prema glazbi i orkestru ostavio neizmjeran trag u mnogobrojnim ?lanovima orkestra, a vi?e od tri desetlje?a orkestar je vodio s jednakom ?arom i sre?om te mu povjerio najvrijedniju ba?tinu na ?uvanje i preno?enje mla?im generacijama. Znao je ?to ostavlja, i kome ostavlja. I to je ?inio s vjerom i ljubavlju!